اعضا هیئت مدیره و سهامداران

اعضای هیئت مدیره شرکت پالایش قطران ذغالسنگ (سهامی خاص)

نام و نام خانوادگی سمت به نمایندگی
آقای مهندس داود آقا محسنی فشمی رئیس هیئت مدیره بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی
آقای مهندس صادق جاهد خطیبی نایب رئیس هیئت مدیره شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
آقای مهندس غلامعلی فتحعلی مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت انرژی گستر سینا
آقای مهندس شکراله فائز عضو هیئت مدیره شرکت ذغالسنگ البرز شرقی
آقای محسن سامانی مدیر مالی و عضو هیئت مدیره

شرکت مالی و سرمایه گذاری سینا