چشم انداز، ماموریت، اهداف کلان و استراتژی ها

چشم انداز 

بنگاه اقتصادي بهره ور و پيشرو در توليد و عرضه محصولات قطراني ارزش افزا در منطقه 

ماموریت 

شركت پالايش قطران ذغالسنگ در نظر دارد با تكيه بر تعالي عملياتي و توليدي نسبت به توسعه بازار داخلي و صادرات اقدام

و منافع پايدار ذي نفعان و نيازهاي مشتري را برآورده سازد

اهداف كلان 

تامين خوراك و افزايش كمي و كيفي محصولات

افزايش سهم بازار داخلي و خارجي

ارتقاء سطح فناوري با نگرش زيست محيطي

افزايش پايدار بازدهي

توانمند سازي منابع انساني

استراتژي ها

تامين پايدار خوراك با تكيه بر راهكارهاي مالي

ارتقاء توانمندي مديران و سرپرستان و كاركنان

توسعه سهم بازار محصولات قطراني با توجه به برنامه هاي توسعه اقتصادي كشور

 گسترش و توسعه بازار منطقه اي با تكيه بر صادرات

حفظ ظرفيت و ارتقاء كيفيت توليد به كمك بهينه سازي و نوسازي تجهيزات

بهينه سازي و استفاده موثر از منابع طبيعي در جهت حفظ توليد پايدار و حفاظت محيط زيست