اعضا هیئت مدیره و سهامداران

اعضای هیئت مدیره شرکت پالایش قطران ذغالسنگ (سهامی خاص)

نام و نام خانوادگی سمت به نمایندگی
آقای مهندس علیرضا رضوانیان رئیس هیِئت مدیره شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
آقای مهندس بهزاد عبادی عضو هیِئت مدیره بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی
آقای  محسن  نجف آبادی سامانی مدیر مالی و عضو هیئت مدیره شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان
آقای مهندس غلامحسین  سقایی دهکردی         عضو هیئت مدیره           شرکت ذغالسنگ البرز شرقی