تماس با ما


دفتر اصفهان: 

اصفهان، خيابان محتشم كاشاني، ساختمان 106 – کد پستی: 89351-81758

تلفن مديريت: 2 -36284341 – (031) دورنگار: 36271160 – (031)

تلفن فروش خارجی:

36279449 – (031) دورنگار: 36261413 – (031)

پست الکترونیکی: export@ctr – co.com

تلفن فروش داخلی:

36285234 – (031) دورنگار: 36261413 – (031)

پست الکترونیکی: marketing@ctr – co.com


دفتر تهران:  

تهران، خيابان وليعصر، نبش خيابان شهید دستگردی(ظفر)، شماره 343

تلفن:  88783613 – (021)


         

 

شناسه ملی:10260328063 

کد اقتصادی:411318689983