پروژه ها

 

نام پروژه:

طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی یک عدد مخزن 120 مترمکعبی و یک عدد مخزن 300 متر مکعبی به همراه تجهیزات جانبی آنها

سال شروع: 96/1/4                              سال اختتام: 96/9/30

 


نام پروژه:

طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی برج تقطیر استحصال نفتالین

سال شروع: 1389                              سال اختتام: 1390


نام پروژه:

بهینه سازی آرایش برج های واحد تقطیر روغن ها

سال شروع: 1391                              سال اختتام: 1391


نام پروژه:

طراحی، ساخت و راه اندازی واحد تولید فوق روان کننده پایه نفتالینی

سال شروع: 1391                              سال اختتام: 1393


نام پروژه:

بهینه سازی سیستم های اندازه گیری شدت جریان ها در واحد تقطیر روغن ها

سال شروع: 1393                              سال اختتام: 1394


نام پروژه:

نصب و راه اندازی دستگاه آنالایزر گازهای خروجی از دودکش

سال شروع: 1392                              سال اختتام: 1393


نام پروژه:

بهبود خواص پیچ آندی

سال شروع: 1381                             سال اختتام: 1382