متقاضی دوره :
  نام:        نام خانوادگی:        تاریخ تولد:      
                        
  شماره تماس:        مقطع تحصیلی:         رشته تحصیلی:      
                        
  نام موسسه آموزشی:        آدرس محل سکونت:          
                        
                        
  √ لازم به ذکر است تکمیل این فرم هیچ گونه تعهدی برای شرکت نسبت به جذب کارآموز/ کارورز ایجاد نمی کند.  
  √  الزامیست متقاضی جهت پیگیری درخواست خود پس از گذشت یک هفته کاری از تنظیم تقاضا با واحد آموزش با شماره 52572183-031 تماس حاصل نماید.  
    
  ارسال

6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0