مزایده و مناقصه

آگهی مناقصه عمومی

اين شركت در نظر دارد تامین  170نفر نیروی انسانی مورد نیاز خود را جهت انجام کارهای مربوط به اپراتوری واحدهای مختلف، انجام خدمات عمومی ، حفاظت فیزیکی و آتش نشانی و …. را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید لذا خواهشمند است قیمت پیشنهادی خود را در پاکت در بسته و ممهور به مهر شرکت ارسال فرمایید.   

  برای دانلود فایل استعلام بها کلیک نمایید